Witamy

komunikat_28-luty-2017

20170228_komunikat – do wydruku

[===]

UWAGA:

Informacja dotycząca obrębu Linin – gm. Góra Kalwaria

linin

— eof —

Komunikat  historyczny

w związku z awarią zewnętrznej linii telekomunikacyjnej dostawcy usług , telefony wewnętrzne Wydziału Geodezji nie są dostępne dla Petentów.

Prosimy wykorzystywać pocztę elektroniczną

kancelaria@piaseczno.pl

===

 

 

W dniu 4 stycznia 2017 r. Pan Arkadiusz Strzyżewski – Wicestarosta Piaseczyński, wraz z Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Katastru – Panią Moniką Jaroszewską – Geodetą Powiatowym, uroczyście otworzył i powitał Wykonawców prac geodezyjnych z terenu powiatu piaseczyńskiego na spotkaniu informacyjno – warsztatowym z udziałem Przedstawicieli firmy Geo – System Sp. z. o. o. (Pana dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego i Pana Zbigniewa Malinowskiego) dotyczącym automatyzacji obsługi w procesach:

 1. zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych przez Wykonawców prac geodezyjnych
 2. przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych w formie elektronicznej
 3. składania wniosków i obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej
 4. usprawnienia obiegu dokumentów przy przyjmowaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W trzech panelach spotkania udział wzięło łącznie ok. 70 osób.

 

Powiat Piaseczyński, jako jeden z niewielu Powiatów w Polsce, dysponuje szeregiem możliwości z zakresu automatyzacji obsługi na linii Wykonawcy prac geodezyjnych – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Konwersja mapy zasadniczej  i ewidencyjnej z postaci analogowej na postać cyfrową, wykonana w latach 2010 – 2011, stała się początkiem procesu automatyzacji obsługi zgłoszeń i prac geodezyjnych oraz otworzyła nowe możliwości pracy nad powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Od 2011 roku zostały uruchomione usługi elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych. W chwili obecnej ok. 95% prac geodezyjnych zgłaszanych jest w formie elektronicznej w systemie 24 h / dobę 7 dni / tygodniu bez angażowania pracowników Wydziału. Dzięki temu w ok. 15 min. można otrzymać paczkę danych pozwalającą na wyjście w teren i rozpoczęcie pracy geodezyjnej. Powyższe jest możliwe dzięki uruchomieniu płatności elektronicznych. Powiat Piaseczyński taką usługę uruchomił we wrześniu 2014 roku – jako jeden z nielicznych w kraju.

Z początkiem 2016 roku wprowadzono możliwość tzw. „Operatu elektronicznego”, który Wykonawcy mogą przekazywać do Wydziału drogą elektroniczną. Według statystyk w listopadzie 2016 r. ok. 15% operatów wpłynęło drogą elektroniczną bez konieczności przyjeżdżania do Wydziału. Za uruchomienie i przetworzenie operatów elektronicznych Powiat Piaseczyński został uhonorowany specjalną nagrodą w obecności m. in. Pani Aleksandry Jabłonowskiej – p.o. Głównego Geodety Kraju. Było to absolutnie pierwsze wyróżnienie dla Powiatu Piaseczyńskiego – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dziedzinie geodezji i kartografii.

W listopadzie 2016 roku uruchomiono możliwość składania wniosków i pełnej realizacji narad koordynacyjnych w formie elektronicznej. Pierwszą naradę przeprowadzono w dniu 23 listopada. Powiat Piaseczyński jako jeden z pierwszych w Polsce oferuje powyższą kompletną obsługę w tym zakresie obejmującą: złożenie wniosku wraz z załącznikami, dokonanie opłaty, realizację narady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, automatyczne generowanie protokołu z narady koordynacyjnej.

Integralną częścią spotkania były prezentacje poszczególnych Wykonawców: Pana Włodzimierza Ptaszyńskiego, Pana Dariusza Urbana oraz Pana Adama Bukowińskiego oraz ożywiona dyskusja z Przedstawicielami Wydziału oraz Przedstawicielami Producenta oprogramowania Geo – Map a także Wykonawców między sobą. Do najbardziej aktywnych uczestników należeli: Pan Grzegorz Sowiński, Pan Janusz Sawicki i Pan Leszek Konopka, mający również ciekawe propozycje pewnych rozwiązań.

Przedstawiono szereg projektów realizowanych od końca 2011 roku przez Wydział  Geodezji i Katastru mających znaczenie na linii Wykonawca – Ośrodek. Należą do nich m. in.: przeniesienie zakresów prac geodezyjnych do postaci cyfrowej (w liczbie ok. 42 tyś. – projekt zakończony), skanowanie operatów archiwalnych (w trakcie), modernizacja osnowy wysokościowej na obszarze całego powiatu (zakończony), modernizacje ewidencji gruntów i budynków.

Zautomatyzowanie i upowszechnienie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, operatu elektronicznego, czy narad koordynacyjnych w formie elektronicznej ma duże znaczenie w zakresie materialnym, jak również organizacyjno – czasowym zarówno po stronie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jak i po stronie Wykonawcy (Projektanta). Wystarczy pokonać pewne bariery związane z informatyczną stroną oprogramowań, które z pewnością okażą się w perspektywie czasu jedynie sztucznym ograniczeniem. A tak naprawdę otwierają nowe możliwości przed Wykonawcami prac geodezyjnych.

Podsumowując można powiedzieć, że zawsze można byłoby lepiej, szybciej, inaczej …, ale jest naprawdę dobrze. A wspólnie można dążyć do coraz sprawniejszej współpracy pomiędzy Wydziałem Geodezji i Katastru a Wykonawcami prac geodezyjnych przy udziale i wykorzystaniu oprogramowań informatycznych i postępu technicznego, co w rezultacie przyniesie korzyści mieszkańcom i inwestycjom z terenu powiatu piaseczyńskiego.

 

20170104_101343

20170104_102057

 

 

 

                                                          Piaseczno, dn. 27 grudnia 2016 roku

Uprzejmie zapraszam

P.T. Wykonawców Prac Geodezyjnych i Kartograficznych z terenu powiatu piaseczyńskiego na spotkanie informacyjno – warsztatowe  z udziałem Przedstawicieli firmy Geo–System w dniu 4 stycznia 2017 r. godz. 10.00 w sali 102 (dawny ZUD) w Wydziale Geodezji i Katastru.

Tematyka spotkania:

 1. Elektroniczna obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (przewidywany czas: 10.00 – 10.30)
 2. Składanie operatu elektronicznego (przewidywany czas: 10.45 – 11.30)
 3. Złożenie dokumentacji na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej (przewidywany czas: 11.45 – 12.30)
 4. Obieg dokumentów w PODGIK w związku ze zmianami przepisów (przewidywany czas: 12.45 – 13.15)

 

Naczelnik Wydziału

dr inż Monika Jaroszewska

 

 

 

 

/-/  pracownicy Wydział Geodezji i Katastru

Komunikat – uaktualnienie:

w związku z modernizacją sieci strukturalnej w Wydziale Geodezji i Katastru zgłoszenia internetowe prac geodezyjnych będą okresowo wstrzymywane  od godziny 16.00 do ok. 9.00 dnia następnego . Spodziewany termin zakończenia prac – 30 grudzień b.r. ok.  godz. 12.00   – Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 

—–

Wydział Geodezji i Katastru

Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru – 

dr inż. Monika Jaroszewska

Naczelnik Wydziału pełni funkcję Geodety Powiatowego.

ul. L. Czajewicza 20,  05-500 Piaseczno

telefony:
22 735 58 43 (kancelaria, informacja)
22 735 58 44 (obsługa interesantów)
22 735 58 45 (obsługa interesantów)

fax: 22 735 58 37, 22 735 58 47
e-mail: kancelaria@piaseczno.pl
strony internetowe:

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek 8.15 – 15.45
Informacja: klatka B, na parterze budynku, hol główny

Kasa jest dostępna w budynku i znajduje się w holu głównym, klatka B
Kasa czynna: poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 15.45, przerwa w godz. 13.00 – 13.30

Dostępne przez internet są następujące materiały:
Wnioski do pobrania  w górnym  MENU tej strony p.t.:

*AKTUALNE FORMULARZE DO POBRANIA 09-11-2016*

Mapa zasadnicza – http://piaseczynski.e-mapa.net
Informujemy o możliwości przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych w formie operatu elektronicznego.

Informacja w tej sprawie pod nr tel. 22 735 58 47.
Obsługa interesantów:

Ewidencja gruntów i budynków klatka B, na parterze budynku, hol główny
Mapy oraz materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego klatka B, na parterze budynku, hol główny
Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej klatka A, na parterze budynku, pok. 3
Koordynacja sytuowania projektów sieci klatka A, na parterze budynku, pok. 3
Rzeczoznawcy majątkowi klatka A, na parterze budynku, pok. 3

Obsługa geodetów:

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych www.igeomap.pl
klatka B, na parterze budynku, pok. 16
Przyjęcie operatów geodezyjnych do weryfikacji / do ponownej weryfikacji klatka B, na parterze budynku, hol główny
Uwierzytelnianie map i dokumentacji geodezyjnej klatka B, na parterze budynku, pok.16

Wydział Geodezji i Katastru prowadzi sprawy z zakresu:

 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 3. ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w zakresie regulacji dróg powiatowych
 5. ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

W szczególności do zadań Wydziału należą:

 1. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
 2. zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów szczegółowych
 3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności jej aktualizacja, udostępnianie  i modernizacja,
 4. prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym w szczególności jej aktualizowanie i udostępnianie,
 5. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, w tym jego uzupełnianie i aktualizowanie danych obiektów topograficznych BDOT 500,
 6. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie map i tabeli taksacji,
 7. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 8. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 9. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 10. rozpatrywanie i merytoryczne prowadzenie spraw z wniosków osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej dotyczących geodezji, kartografii i katastru na poziomie powiatu,
 11. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz rekultywacji gruntów,
 12. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego w zakresie zadań starosty,
 13. regulacja stanu prawnego gruntów w pasach dróg powiatowych,
 14. regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta
 15. współdziałanie z innymi organami i jednostkami w zakresie spraw geodezyjno-kartograficznych.

 

W ramach realizacji zadań Wydział Geodezji i Katastru prowadzi:

 1. powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
  2. ewidencję gruntów i budynków
  3. rejestr cen i wartości nieruchomości
  4. geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu
  5. rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych
  6. bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500)
  8. koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  9. mapę zasadniczą.

Wytworzyła: Monika Jaroszewska

———————————————-

# 1 —— dane do konta bankowego—–

Nazwa Konta:

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie,

Wydział Geodezji i Katastru

05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20

Nr konta:

96 1020 1026 0000 1402 0249 8988

tytułem: rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne (dz. u. Nr 37 poz. 333)

inne strony WGiK, udostępniające zasoby geodezyjne powiatu i  prezentowane poprzez serwisy iGeoMap:

Zapraszamy również na oficjalną stronę Starostwa Powiatowego w Piasecznie:

#2 — Okólnik

informujemy, że na bieżąco są aktualizowane Wnioski WGiK dla Geodetów, firm geodezyjnych i Petentów

wgi2014

 

Z dniem 1 czerwca 2013 Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego

w Piasecznie zaprzestał przyjmowania materiałów na dyskietkach FDD (1,44″).

Materiały prosimy przekazywać na nośnikach CD/DVD lub wysyłać jako załącznik e-mail’a  na adresy:

Zespołu Mapy Numerycznej:   

od 1 lipca 20014:       ftp@piaseczno.pl

dotychczasowy adres:  ftp@wgik-piaseczno.pl

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:  

od 1 lipca 20014:  zud@piaseczno.pl

dotychczasowy adres: zud@wgik-piaseczno.pl

Pliki  winny być spakowane do formatu ” *.zip” , zaś pliki o rozmiarach powyżej 9 MB prosimy dzielić  programami „pakującymi/managerami plików” (np. „7-zip” lub „Total Commander”)

Prosimy nie używać innych rozszerzeń spakowanych plików, np.: *.rar; *.r00; etc.

a) temat e-mail’a winien być zgodny z numerem zgłoszenia: KERG_ nrKERG_ROK

    np.  KERG_5543_2013

b) nazewnictwo plików umieszczonych w Załączniku winno być zgodne z numerem zgłoszenia:  KERG_nrKERG_ROK.txt lub KERG_ nrKERG_ROK.map

np. KERG_5543_2013.txt

lub

KERG_5543_2013.map

przykład adresacji e-maila:

postek2

c) schemat formatu zapisu współrzędnych punktów winien być zgodny z oznaczeniem:

        Nr X Y H kod

Uwaga:

dopuszczalne formaty plików w Załącznikach:

– dla współrzędnych punktów tylko plik/pliki w formacie:

*.txt; *.map

————————————————————————————————

Wydział Geodezji i Katastru